Zasady recenzowania

Studia Theologica Varsaviensia

ZASADY ETYKI OBOWIĄZUJĄCE W PÓŁROCZNIKU

(oparte na wytycznych COPE)

 1. Materiały poszczególnych numerów „Studia Theologica Varsaviensia” (dalej STV), są zasadniczo skupione wokół jednego zasadniczego tematu. Tematy poszczególnych numerów są zatwierdzane przez Radę Programową. O doborze tekstów decyduje ich wstępna preselekcja dokonana w ramach redakcji. Celem jest stwierdzenie czy artykuł zawiera wszystkie elementy formalne i czy wpisuje się w charakter i tematykę półrocznika.

 2. Zarówno na poziomie Rady Programowej jak również Kolegium Redakcyjnego dokłada się wszelkich starań, aby proces pozyskiwania, oceny i przygotowania materiału do druku odbywał się według zasad etyki oraz z uwzględnieniem standardów normujących proces recenzyjny i redakcyjny.

 3. Osoby pragnące umieścić swój artykuł, związany z tematem numeru, mogą odpowiednio wcześniej zgłosić do redakcji propozycję przygotowania odpowiedniego materiału. Istotnym elementem jest oświadczenie przez autora, że tekst stanowi oryginalne opracowanie i nie narusza praw osób trzecich. W sytuacji, gdy jest to artykuł przygotowany przez kilku autorów wymaga się jasnego wskazania autorstwa poszczególnych części tekstu w celu uniknięcia naruszenia praw autorskich.

 4. Autorzy podpisują oświadczenia i umowy niezbędne do potwierdzenia oryginalności tekstu, jak również faktu, że tekst nie jest obciążony prawami osób trzecich.

 5. W przypadku stwierdzenia plagiatu (ghostwritinglub guest authorship), Redakcja odrzuca zaproponowany tekst, powiadamiając jednocześnie Władze instytucji, w której autor jest afiliowany, jak również Władze UKSW o zaistniałym naruszeniu.

 6. W przypadku stwierdzenia innych błędów ujawnionych przed drukiem tekstu, autor jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie ten fakt do Redakcji STV.

 7. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z wytycznymi RODO. Pozyskiwane są wyłącznie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu wydawniczego. 

 8. W sytuacji, gdy artykuł w całości lub części był już publikowany, do opublikowania wymaga się dodatkowej zgody pierwszego wydawcy oraz wyraźnie zaznacza się ten fakt odpowiednim przypisem. Wszelkie ukrywanie przez autora tekstu jego wcześniejszej publikacji będzie traktowane jako poważne naruszenie prawa autorskiego, skutkujące wycofaniem tekstu z procesu wydawniczego.

 9. Obok artykułów związanych z tematem numeru Redakcja dopuszcza inne artykuły dotyczące zagadnień teologicznych (Varia). Pozwala to na reakcję na bieżące problemy teologiczne i religijne, na które nie zawsze jest miejsce w zasadniczym korpusie danego numeru STV, ze względu na częstotliwość ukazywania się – półrocznik.

 10. Autorzy są zobowiązani do ujawnienia innych redakcji, w których ten sam tekst został złożony. W takiej sytuacji Redakcja STV decyduje, czy dany tekst przejdzie do dalszego procesu redakcyjnego i recenzyjnego czy też zostanie wycofany. W sytuacji, gdy w artykule wykorzystuje się prawa licencyjne czy autorskie w odniesieniu do materiału, z którego autor korzysta, wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi autor tekstu.

 11. Wykorzystanie opublikowanego w STV tekstu w innej redakcji wymaga każdorazowo zgody redaktora naczelnego STV po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego.

 12. Członkowie redakcji są zobowiązani do zachowania poufności dotyczącej autorstwa i tematyki nadesłanych tekstów. Stosuje się w tym względzie obowiązujące prawo w zakresie danych wrażliwych. Zasada poufności obowiązuje zarówno Radę Naukową, jak również Redakcję STV.

 13. Teksty nadesłane do redakcji, a nie opublikowane, nie mogą zostać wykorzystane w inny sposób przez redakcję STV (badania własne, inne formy niezgodne z intencją autora tekstu). O odrzuceniu tekstu autor powinien zostać powiadomiony w okresie do 6 miesięcy.

 14. Rada Naukowa składa się z ekspertów w dziedzinie teologii, z zakresu podstawowych dziedzin: biblistyka, teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna. Z racji otwierania się coraz bardziej na konieczność metodologii badań społecznych, stałym członkiem Rady jest również przedstawiciel obszaru nauk społecznych.

 15. Artykuł przyjęty do druku zostaje skierowany do recenzentów zewnętrznych. Wymogiem jest, aby recenzentem była osoba przynajmniej ze stopniem doktora oraz aby była afiliowana w innej niż UKSW jednostce. Recenzent otrzymuje szablon recenzyjny obowiązujący w STV, w którym uwzględnia się opcje i warunki dopuszczenia tekstu do druku.

 16. Za terminowość przesyłania tekstów do recenzji, jak również wysyłanie przynagleń w sytuacji niedotrzymania terminu przez recenzenta odpowiada sekretarz redakcji STV.

 17. Recenzje są wykonywane anonimowo – z zachowaniem obowiązku nieujawniania tożsamości zarówno autora, jak też recenzenta (double blind peer-review).

 18. Recenzent jest zobowiązany poinformować Redakcję STV o wykryciu wszelkich naruszeń praw osób trzecich i wszelkich przejawach plagiatu i autoplagiatu. Recenzent jest informowany o konieczności zgłoszenia konfliktu interesów w sytuacji, gdy w jakikolwiek sposób zostałaby rozpoznana tożsamość autora recenzowanego tekstu.

 19. Redakcja nie wypłaca honorariów zarówno autorom, jak też recenzentom, chyba że materiał stanowiłby element zamówiony w ramach wpisania poszczególnych numerów pisma w dotacje grantowe, które uwzględniają honoraria autorskie.

 20. W pozostałych przypadkach Redakcja STV stosuje się do Konstytucji i obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w tym prawa dotyczącego dyskryminacji na gruncie narodowości, płci, rasy, preferencji seksualnych.

FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ ARKTYUŁU DO CZASOPISMA NAUKOWEGO STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA

 

STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA

LISTA RECENZENTÓW

1. Bp prof. dr hab. Józef Wróbel

2. Ks. dr hab. Daniel Brzeziski - UMK w Toruniu

3. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Gód, KUL

4. Ks. dr hab. Joseph Grzywaczewski, Pary

5. Ks. dr hab. Piotr H. Kieniewicz, KUL

6. Ks. dr hab. Janusz Stanisław Królikowski, prof. UPJPII

7. Ks. Prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski - UPJPII

8. Ks. dr hab. Jacenty Stanisław Mastej, KUL, WSD Rzeszów, PAN

9. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Panu, UPJPII

10. Ks. dr hab. Józef Urban, prof. UO

11. Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, KUL